Protokoll från ordinarie medlemsmöte 2014-02-22

§1 Mötets öppnande
Jacob Hallen förklarar Piratpartiet Västra Götalands medlemsmöte för öppnat kl 14:15 2014-02-22

§2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att fastställa röstlängden till 10 röstberättigade.
[Se bilaga »]

§3 Mötets behörighet
Mötet kallades den 2 februari per epost. Stadgarna kräver att mötet kallas senast 14 dagar innan det ska hållas.
Mötet beslutade
att anse mötet behörigt kallat

§4 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Mötet beslutade
att välja Jacob Hallén till mötesordförande
att välja Mikael Iresten till mötessekreterare
att välja Rickard Wahlander och Nicolas Sahlqvist till justerare

§5 Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år (bifogades kallelsen)
Mötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

§7 Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.(bifogades kallelsen)
Mötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

§8 Revisionsberättelse för det föregående året
Mötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
att beslutet vart enhälligt

§10 Inkomna motioner
Inga motioner inkomna till medlemsmötet och därför anser punkten behandlad

§11 Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
Styrelsens förslag till verksamhetsplan bifogades kallelsen.
Styrelsen har inget förslag till budget då vi för närvarande inte har några pengar alls.
Mötet beslutade
att fastställa verksamhetsplanen för 2014.

§12 Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
Styrelsens förslag: Jacob Hallén.
Mötet beslutade
att välja Jacob Hallén till ordförande för 2014 verksamhetsår

(b) Val av sekreterare
Styrelsens förslag: Rickard Wahlander.
Mötet beslutade
att välja Rickard Wahlander till sekreterare för 2014 verksamhetsår
Rickard Wahlander vill få antecknat till protokollet att han anser sig vara jäv och deltar därför inte i beslutet.

(c) Val av kassör
Styrelsens förslag: Nicolas Sahlqvist för verksamhetsår 2014
Mötet beslutade
att välja Nicolas Sahlqvist till kassör

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
Styrelsens förslag: 2 övriga ledamöter.
Mötet föreslog 4 övriga ledamöter.
Mötet beslutade
att fastställa antalet övriga ledamöter till fyra

(e) Val av dessa ledamöter
Styrelsen har tillfrågat Andreas Karlsson. Fri nominering på mötet.
Under mötet nominerades: Martin Holmberg, Tidaholm. Victor Nagy, Skövde. Daniel Artfors, Stenungssund. Henry R, Borås.
Mötet beslutade
att välja ledamöterna i klump
att välja Martin Holmberg, Tidaholm; Victor Nagy, Skövde; Daniel Artfors, Stenungssund; Henry Rouhivuori, Borås till ledamöter för 2014 verksamhetsår

§13 Val av årets revisor och ersättare för denna
Styrelsens förslag: Mikael Ihresten som revisor, Adam Eltér som revisorsersättare
Egil Möller föreslogs på mötet som revisorersättare.
Mötet beslutade
att välja Mikael Iresten till revisor
att välja Egil Möller till revisorsersättare

§14 Val av årets valberedning (en till fem personer)
Styrelsen saknar tyvärr förslag
Under mötet föreslogs: Martin Svensson, Oskar Isaksson
Mötet beslutade
att valberedningen skall bestå av 2 person.
att välja dessa i klump
att välja Martin Svensson och Oskar Isaksson till valberedning

§15 Lista till regionvalet
Styrelsen föreslår att vi ska ställa upp med en lista om vi kan få ihop minst 10 namn. Enligt krav från partiet ska medlemmarna rösta om denna lista, antingen på ett kallat medlemsmöte eller via Pirateweb. I det senare fallet bestämmer utfallet i omröstningen ordningen på listan. I det förra kan en valberedning fastställa listan och medlemmar komma med fullständiga motförslag. Styrelsen föreslår att vi utser en valberedning som tar fram en lista och att vi röstar om denna på ett medlemsmöte som hålls on-line.
Mötet beslutade
att tillsätta en valberedning för framtagning av kandidater till en lista
att Nicolas Sahlqvist, Daniel Artfors och Jacob Hallén skall agera valberedning för framtagning av listan.

§16 Valsedlar till regionvalet.
Styrelsen arbetar med finansiering av valsedlar. Under punkten rapporterar vi hur det går och har en kort diskussion om alternativa finansieringskällor.
Mötet beslutade
att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med finansiering av valsedlar.

§17 Politisk plattform
Styrelsen föreslår att mötet antar Landstingspolitisk sammanställning 2.0 (http://ledning.piratpartiet.se/files/2013/05/Landstingspolitisk-sammanst-2.0-130511-.pdf) som grund för politisk plattform för PPVG. Styrelsen föreslår att styrelsen får i mandat att utarbeta ett antal lokala punkter som tillägg till den grundläggande politiska plattformen. Vi föreslår att styrelsen ska tillgängliggöra sitt förslag senast 1 juni och att det fastställs om inte minst 3 medlemmar har begärt omröstning om förslaget senast 7 juni.
Mötet beslutade
att anta Landstingspolitisk sammanställning 2.0
att styrelsen får i mandat att utarbeta ett antal lokala punkter som tillägg till den grundläggande politiska plattformen 2.0
att styrelsen ska tillgängliggöra sitt förslag senast 1 juni och att den fastställs om inte minst 3 medlemmar har begärt omröstning om förslaget senast 7 juni.

§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades på mötet.

§19 Mötets avslutande
Jacob Hallén tackar alla för ett bra mötet, och avslutar mötet kl 16.26

§20 Underskrifter
Mikael Iresten, Mötessekreterare
Jacob Hallén, Mötesordförande
Nicolas Sahlqvist, Justerare
Rickard Wahlander, Justerare
Göteborg
2014-02-22

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>