Protokoll för extra årsmöte 2013-12-14 – Piratpartiet Västra Götaland

Piratpartiet Västra Götaland
Extra årsmöte 2013-12-14
Närvarande:
Nicolas Sahlqvist
Jacob Hallén
Egil Möller
Adam Eltér
Deeqo Hussein
Mikael Iresten
§1. Mötets öppnande
Jacob Hallén förklarade mötet öppnat kl 16.45.
§2. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att fastställa röstlängden till sex (6) röstberättigade medlemmar
§3. Mötets behörighet
Mötet utlystes den 30:e november via mail.
Mötet beslutade
att mötet var behörigt utlyst
§4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Nominerade: Jacob Hallén, mötesordförande. Mikael Iresten,
mötessekreterare. Deeqo Hussein, justerare. Nicolas Sahlqvist, justerare.
Mötet beslutade
att välja Jacob Hallén till mötesordförande.
att välja Mikael Iresten till mötessekreterare.
att välja Deeqo Hussein till justerare.
att välja Nicolas Sahlqvist till justerare.
§5. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade
att godkänna dagordningen
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Ingen verksamhetsberättelse presenterades.
Mötet konstaterar att ett uppstartsmöte har skett men inte varit behörigt
kallat, utöver detta ingen verksamhet.
§7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
Ingen ekonomisk berättelse presenterades.
Mötet konstaterar att inga inkomster har registrerats och inga utgifter har
registrerats. Ingen ekonomisk verksamhet har skett och inga tillgångar eller
skulder kan därför presenteras.
§8. Revisionsberättelse för det föregående året
Ingen revisionsberättelse för året är avgiven.
Revisorn fanns på plats men då ingen ekonomisk eller annan verksamhet har
funnits har det därför inte kunnat göras en fullgod revisionsberättelse.
§9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade
att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet
§10. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner
§11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från
styrelsen
Mötet beslutade
att uppdra åt kommande styrelse att upprätta en verksamhetsplan.
§12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
Nominerade: Jacob Hallén
Mötet beslutade
att välja Jacob Hallén till ordförande
(b) Val av sekreterare
Nominerade: Deeqo Hussein
Mötet beslutade
att välja Deeqo Hussein
(c) Val av kassör
Nominerade: Nicolas Sahlqvist
Mötet beslutade
att välja: Nicolas Sahlqvist
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
Mötet beslutade
att de övriga ledamöter skall vara tre till antalet
(e) Val av dessa ledamöter
Nominerade: Rickard Wahlander, Dennis Holm och Mikael Iresten
Mötet beslutade
att välja ledamöter i klump
att välja Rickard Wahlander, Dennis Holm och Mikael Iresten till ledamöter
§13. Val av årets revisor och ersättare för denna
Nominerade Adam Eltér
Mötet beslutade
att välja Adam Eltér till revisor
Nominerade till ersättare till revisorn: Egil Möller
mötet beslutade
attvälja Egil Möller till revisorersättare
§14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade
att vakantsätta valberedningen
§15. Övriga frågor
Mötet beslutade
att skicka in en skrivelse med protokoll från senaste årsmötet till Partiledning
om att bli godkända som lokalförening.
att Jacob Hallén skriver och skriver denna skrivelse.
§16. Mötets avslutande
Jacob Hallén avslutade mötet kl 17.07

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>