Styrelsemöte PPVG 25 januari

Protokoll, Styrelsemöte för Piratpartiet Västra Götaland
Open Ends Lokaler – Norra Ågatan 10B, Göteborg
2014-01-25    kl 14.30
§1    Mötets öppnande
Jacob Hallén öppnade mötet kl 14.25
————————————————————————————————————————————–
§2    Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
    att välja Mikael Iresten till sekreterare för mötet
————————————————————————————————————————————–
§3    Val av justerare
Mötet beslutade
    att välja Rickard Wahlander till justerare
————————————————————————————————————————————–
§4    Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
    att godkänna dagordningen
————————————————————————————————————————————–
§5    Utlysande av medlemsmöte
Enligt stadgarna skall medlemsmötet hållas senast den 31:e mars.
Förslag som ligger
                22:e februari 14.00-18.00, Open Ends lokaler Norra Ågatan 10B
Mötet beslutade
    att kalla till ordinariemedlemsmöte genom Jacob Hallén
    att hålla medlemsmötet i Open Ends lokaler i Göteborg
    att hålla medlemsmötet 2014-02-22 kl 14-18
————————————————————————————————————————————–
§6    Verksamhetsberättelse och ekonomisk besrättelse
Verksamhetsberättelsen och ekonomiskberättelse skall omfatta perioden 7:e december 2013 – 31:e december 2013.
Verksamhetsberättelse:
Piratpartiet Västragötaland har inkommit med skrivselse och har blivit en godkänd lokalförening i Piratpartiet.
Ekonomiskberättelse:
Det har under perioden inte skett några ekonomiska transaktioner. Åretsreslutat är 0 kr.
Mötet beslutade
    att uppdra åt Jacob Hallén att författa verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse.
————————————————————————————————————————————–
§7    Kandidatlista till regionsfullmäktige
Frågor som uppkom:
    Hur skall vi gå tillväga för att fastställa listan?
    Hur hittar vi “aktiva” pirater som kan stå på listan?
    Har vi folk som kan arbeta aktivit under val perioden?
        Värt att lägga ner
            ¤ Miniminivå: En fördeffinerad lista för att undvika “stolpskott”, men ingen utdelning av valsedlar/beställning av.
                -Ta denna till medlemsmötet och föreslår valberedningen att ta fram en lista. Det blir minimalt med arbete på det sättet.
            ¤ Nivå högre: Trycka valsedalar, krävs finansiering 750kr + ((40kr/1000 valsedlar)*vallokaler) ~ 10 000kr (kan utgå en ersättning från moderpartiet på ca 2000kr)
            ¤ Högsta nivån: Driver aktiv regionkampanj.
        Finns inget krav på hur stor listan skall vara.
        10 platser innebär att om man precis kommer över spärren har vi 5 ordinarie plus 5 ersättare.
        Minst 6 kandidater
        Tänka på geografisk spridning. Och en aktiv marknadsföring mot de gamle.
        (15 kandidater på “omvalslistan” till VG-regionen 2010)
Mötet beslutade
    att föreslå till medlemsmötet att en valberedning skall ta fram en kandidatlista till regionsvalet 2014.
    att antalet kandidater på listan skall vara minst 10 personer
    att det skall vara en så stor geografisk spridning som möjligt på dessa.
    att föreslå till medlemsmötet att vi skall sträva efter att trycka valsedlar
    att föreslå till medlemsmötet att finansiering av dessa valsedlar skall ske genom gåvor av medlemmarna i partiet.
    att fråga lokalavdelningar inom Ung Pirat västra distriktet om ett bidrag för tryck av valsedlar och omkostander vid valet 2014.
    att tillfråga Ung Pirat Atomkraft om ett bidrag på max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att tillfråga Ung Piart Broccoli om ett bidrag på max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att tillfråga Ung Pirat Göteborg om ett bidrag på max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att tillfråga Ung Pirat Mölndal om ett bidrag på max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att tillfråga Ung Pirat Skövde om ett bidrag på max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att tillfråga Ung Pirat Trollhättan om ett bidrag på max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att Ung Pirat Västra Distriktet om max 2000kr till valsedeltryck och omkostnader vid valet 2014.
    att överblivet kapital efter valet 2014 återgår till repsektive förrening i proportinell fördelning.
    att Jacob Hallén författar ett äskande-e-brev till berörda lokalavdelningar inom Ung Pirat
    att Mikael Iresten skickar ut det författade e-brev till berörda lokalavdelningar inom Ung Pirat.
———————————————————————————————————————————————
§8    Lokal i Göteborg
PP-Göteborg tittar på att hyra in sig i lokaler hos Open End.
En lokal spar tid speciellt om den ligger lokalt i Göteborg. Det blir enklare för aktivister att komma åt material.
Mötet beslutade
    att lämna frågan till Ung Pirat Väst om att flytta sin lokal från småföretagarhuset till Open End.
    att Piratpartiet Väst frågar Ung Pirat Väst om att dela lokal.
———————————————————————————————————————————————
§9    Anställning av praktikant
Arbetsuppgfiter:
    Telefon, brev, epost
    Enklare löpande bokföring
    Administration av Piratpartiet Väst.
Från arbetsförmedlningen: 50% jobb, kostnadsfritt för oss.
   NN
Mötet beslutade
    att ställa sig positiva till frågan om att anställa NN som praktikant
———————————————————————————————————————————————
§10    Valberedning inför medlemsmötet
Förslag på personer
    Jacob Hallén, styrelse
    Rickard Wahlander, styrelse
    Nicolas Sahlqvist, styrelse
    Mikael Iresten, revisor
    Martin Holmberg, styrelse
    Anderas Karlsson, styrelse
    Adam Eltér, revisor suppleant
    Dennis Holm, styrelse
    Paula Roth, valberedning
Mötet beslutade
    att påminna folk att nominera sig själva och andra lämpliga kandidater till medlemsmötet
    att alla i styrelsen skall till medlemsmötet finna lämpliga kandidater till ovan nämda positioner.
———————————————————————————————————————————————
§11   Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
———————————————————————————————————————————————
§12    Mötets avslutande
Jacob Hallén avslutade mötet kl 16.30 och tackade samtliga närvarande för gott jobb!
Sekreterare: Mikael Iresten
Ordförande: Jacob Hallén
Justering: Rickard Wahlander

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>