Medlemsmöte i Piratpartiet Västra Götaland 22 februari kl 14:00‏

Kallelse till Piratpartiet Västra Götalands ordinarie medlemsmöte för 2014

Tid: Lördag 22 februari 2014 kl 14:00

Plats: Open End AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg

Att notera: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötets början. Under samtliga val som genomförs under mötet gäller fri nominering. Styrelsens nomineringar i kallelsen är främst till för att det säkert ska finnas kandidater till de olika posterna.

Om mötet beslutar att vi ska ta fram en lista till regionvalet under punkt 15 så kommer vi att behöva ha kandidater. Det finns möjlighet att till styrelsen nominera sig själv eller någon annan före och under mötet. Efter mötet vänder man sig till valberedningen (om mötet går på styrelsens förslag). Vi är tacksamma om alla som är intresserade eller tillgängliga anmäler sig så tidigt som möjligt. Vi har kort om tid och behöver all hjälp vi kan få med att få ihop en lista så snabbt som möjligt.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
Mötet kallades den 2 februari per epost. Stadgarna kräver att mötet kallas senast 14 dagar innan det ska hållas.
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Styrelsen föreslår Jacob Hallén som mötesordförande och Mikael Ihresten som mötessekreterare.
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år (bifogas)
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.(bifogas)
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
Styrelsens förslag till verksamhetsplan bifogas. Styrelsen har inget förslag till budget då vi för närvarande inte har några pengar alls.
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
Styrelsens förslag: Jacob Hallén.
(b) Val av sekreterare
Styrelsens förslag: Rickard Wahlander.
(c) Val av kassör
Styrelsens förslag: Nicolas Sahlqvist.
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
Styrelsens förslag: 2 övriga ledamöter.
(e) Val av dessa ledamöter
Styrelsen har tillfrågat Andreas Karlsson. Fri nominering på mötet
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
Styrelsens förslag: Mikael Ihresten som revisor, Adam Eltér som revisorsersättare
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Styrelsen saknar tyvärr förslag
15. Lista till regionvalet
Styrelsen föreslår att vi ska ställa upp med en lista om vi kan få ihop minst 10 namn. Enligt krav från partiet ska medlemmarna rösta om denna lista, antingen på ett kallat medlemsmöte eller via Pirateweb. I det senare fallet bestämmer utfallet i omröstningen ordningen på listan. I det förra kan en valberedning fastställa listan och medlemmar komma med fullständiga motförslag. Styrelsen föreslår att vi utser en valberedning som tar fram en lista och att vi röstar om denna på ett medlemsmöte som hålls on-line.
16. Valsedlar till regionvalet.
Styrelsen arbetar med finansiering av valsedlar. Under punkten rapporterar vi hur det går och har en kort diskussion om alternativa finansieringskällor.
17. Politisk plattform
Styrelsen föreslår att mötet antar Landstingspolitisk sammanställning 2.0 (http://ledning.piratpartiet.se/files/2013/05/Landstingspolitisk-sammanst-2.0-130511-.pdf) som grund för politisk plattform för PPVG.
Styrelsen föreslår att styrelsen får i mandat att utarbeta ett antal lokala punkter som tillägg till den grundläggande politiska plattformen. Vi föreslår att styrelsen ska tillgängliggöra sitt förslag senast 1 juni och att det fastställs om inte minst 3 medlemmar har begärt omröstning om förslaget senast 7 juni.

18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Mötet kommer att följas av PP Göteborgs medlemsmöte kl 16:30 i samma lokal.


 

 

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet Västra Götaland 2013

 

Den här verksamhetsberättelsen omfattar perioden från ordinarie medlemsmöte för 2013, vilket avhölls den 14 december 2013, till tidpunkten för ordinarie medlemsmöte för 2014, som är planerat till den 22 februari 2014. Den tillhörande ekonomiska berättelsen omfattar perioden från föreningens bildande, till verksamhetsårets slut.

 

Under perioden har ett styrelsemöte hållits.

 

Styrelsen har beslutat att söka om bankkonto hos JAK-banken.

 

Styrelsen kommer att föreslå medlemsmötet att Piratpartiet Västra Götaland ska ställa upp till val i regionen, under förutsättning att det finns minst 10 kandidater till en lista.

 

Styrelsen har initierat en sökning av finansiering för tryckning av valsedlar.

 


 

Ekonomisk berättelse för perioden 14 mars 2013 – 31 december 2013

 

Balansräkning

 

Tillgångar 0

 

Skulder 0

 

Årets resultat 0

 

 

Resultaträkning

 

 

Intäkter 0

 

Utgifter 0

 

Årets resultat 0

 

Styrelsen föreslår att årets resultat föres i ny räkning.

 


 

Verksamhetsplan 2014 – Piratpartiet Västra Götaland

2014 är ett valår och Piratpartiet Västra Götaland har som mål att bli invalda i regionfullmäktige.

Med tanke på föreningens korta historia och avsaknad av ekonomi och andra resurser är planen för att bli invalda att skapa stöd för Piratpartiet i valen till EU-parlament och riksdag, och att vi i regionen surfar in på detta stöd. Förfarandet avviker inte från övriga rikstäckande partier.

 

Styrelsen föreslår att vi som politiskt manifest till regionvalet

  • fastställer Piratpartiets samlade manifest i landstingsfrågor som grundläggande valmanifest
  • tillför ett antal specifika frågor för region Västra Götaland

 

Styrelsen avser att dela en lokal i Göteborg med PP Göteborg och ett antal UP-föreningar, under förutsättning att detta kan ske kostnadsfritt för PPVG. Om detta kan lösas vill styrelsen inrätta en praktikanttjänst på 50% fram till valet. Tjänsten skulle vara kostnadsfri för PPVG

 

Februari

Medlemsmöte

Etablering av procedur för att fastställa kandidatlista

Sökning av kandidater

Insamling av medel för tryckning av lista

 

Mars

Fastställande av lista genom extra medlemsmöte

Anmälning av lista till partiledningen, beställning av valsedlar

 

April

Deltagande i valkampanjen till EU-parlamentet

 

Maj

Deltagande i valkampanjen till EU-parlamentet

 

Juni

Fastställande av lokala frågor till valmanifestet

 

Juli

Valkampanj, halvfart

 

Augusti

Valkampanj full fart

 

September

Valsedelsdistribution

Val

 

Oktober

Eftervalsanalys

Eventuellt inträde i regionfullmäktige

 

Kommentarer

Henry Rouhivuori skrev

“Mötet kallades den 2 februari per epost. Stadgarna kräver att mötet kallas senast 14 dagar innan det ska hållas.”

Jag har inte fått den nämnda eposten. Det är tråkigt att inte bli inbjuden då jag är medlem och eventuellt är intresserad att kandidera.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>